Podstawy prawne

wycena nieruchomości - podstawy prawneDziałalność Rzeczoznawcy Majątkowego regulują przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., Nr 0, poz. 121 z późniejszymi zmianami).


Zgodnie z w/w ustawą:

 • Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.
 • Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
 • Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „Rzeczoznawca Majątkowy”. Tytuł zawodowy „Rzeczoznawca Majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Komentarze są wyłączone.